Независим финансов одит

Нашият ангажимент е да Ви осигурим спокойствие

Одитът изисква професионални умения и компетентност, а те имат смисъл само ако са от конкретна полза в точния момент.

Ние изпълняваме нашите ангажименти и съдействаме всяка година на множество клиенти в процеса на одит на техните финансови отчети и бихме оценили Вашето желание да се свържете с нас, за да дискутираме Вашите конкретни нужди.

И така, защо бихте имали необходимост от независим финансов одит?

  • Независимият финансов одит е процес, който „сертифицира” финансовите отчети на Вашата компания по отношение на вярното и точно представяне на финансовата информация в тях и спазването на законовите изисквания
  • Независимият финансов одит дава увереност на външните потребители като клиенти, доставчици, данъчни органи, персонал и др. по отношение на качеството и надеждността на информацията представена във финансовите отчети
  • Ако в дългосрочен план планирате да продадете своя бизнес, одитът е надежден източник на информация по отношение на начина на управление на вашия бизнес през годините
  • Ако са налице грешки в счетоводните системи или други потенциални проблеми, като корпоративни измами или неправилно приложение на закони и други нормативни актове, те биха могли да бъдат идентифицирани и коригирани своевременно и дори предотвратени
  • Ако сте предприятие, което отговаря на законовите критериите за извършване на финансов одит; при изискване от страна на собствениците на капитала; в случай, че одит се изисква съгласно разпоредбите на уставните документи или сте предприятие извършващо дейност от обществен интерес