Международни услуги

Сигурността и доверието са две важни предпоставки за успешна чуждестранна инвестиция. Третата са добрите партньори.

Ефектив Одит предлага широк кръг от професионални услуги за чуждестранни корпоративни и индивидуални инвеститори, които се стремят да осигурят ръст на своя бизнес и инвестиции.

Предлаганите от нас услуги включват:

 • Консултации, свързани с начините на структуриране на бизнес в България
 • Комплексно индивидуално и бизнес данъчно планиране
 • Консултации по отношение на данъчното облагане и социално осигуряване на чуждестранни работници в България
 • Придобиване, преобразуване и продажба на търговски дружества, дю дилиджънс
 • Независим финансов одит на дъщерни дружества на чуждестранни компании, инвестиращи в България и комуникация с одиторите на икономическата група
 • Изготвяне на финансови отчети и счетоводни услуги
 • Данъчно консултиране

Ефектив Одит е компания предлагаща консултантски услуги, които биха били от полза за международни инвеститори извършващи дейност или имащи намерение да инвестират в България.

Услугите за международни инвеститори, които предлагаме са свързани с:

 • Учредяване на търговски дружества и обединения на търговски дружества (консорциуми и холдинги), съгласно българския Търговски закон
 • Административни услуги
 • Консултации свързани с избора на най-удачната форма за инвестиране и управление на самата инвестиция
 • Консултации за чуждестранни граждани работещи в България относно местното данъчно и осигурително законодателство