Други услуги

Можете да разчитате на нас, също така, за следния широк кръг от други професионални услуги, които предоставяме:

Одит на проекти и програми, финансирани от фондовете на Европейския съюз

  • Компилиране на финансова информация и изготвяне на прогнозни финансови отчети
  • Преглед на финансови отчети
  • Прегледи за спазване на правни и регулаторни изисквания
  • Изготвяне на доклади върху отделни компоненти съдържащи се във финансовите отчети
  • Процедури по дю дилиджънс при придобивания на търговски дружества